एसबीआई पर्सनल लोन: – ब्याज दर: 11.15% – 15.30%

पीएनबी पर्सनल लोन: – ब्याज दर: 10.40% - 16.95%

केनरा बैंक पर्सनल लोन: – ब्याज दर: 10.65% - 15.65%

बीओबी पर्सनल लोन: – ब्याज दर: 11.40% – 18.75%

एचडीएफसी पर्सनल लोन: – ब्याज दर: 10.50% से शुरू

बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन: – ब्याज दर: 11.00% से शुरू

आईडीएफसी पर्सनल लोन:– ब्याज दर: 10.75% से शुरू

एक्सिस बैंक पर्सनल लोन: – ब्याज दर: 10.49% से शुरू

बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन ब्याज दर 10.75% - 14.75%